پیکارهای بیشکک رقابتی در سایه گزینشی المپیک؛ دامِ آسیایی!