یک ژنرال بازنشسته استرالیایی مامور نظارت بر تحقیقات کشتار امدادگران شد