اسلامی با حضور در نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی مطالبات مردمی شد