تشدید بحث‌ها در اروپا درباره عواقب پیروزی روسیه در جنگ