وزیر جنگ اسرائیل: در زمان مناسبی برای آزادی اسرا قرار داریم