ویدیو / روایت «ایهود باراک» از وضعیت بحرانی اسرائیل