تعطیلی سفارت آذربایجان در ایران و ادامه آن را حرکت عادی، طبیعی و یا یک حادثه ساده نمی بینم/روابط دوجانبه ایران و کشورهای اروپایی نیمه مرده است