خبر مهم رئیس سازمان انرژی اتمی درباره پیشرفت ایران در حوزه پزشکی