اسلامی: سازمان انرژی اتمی بر اساس سند جامع اقدام می‌کند