خورشیدگرفتگی امروز این شهرها را در تاریکی فرو می‌برد