شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران