خبر جدید درباره حقوق کارگران / دستمزد امسال غیرقانونی تعیین شده است؟