توصیه ستاره سابق میلان به سرمربی اینتر در مورد طارمی