صدراعظم اتریش پیشنهاد داد؛ روسیه و اوکراین باید مذاکره کنند