کاهش چشمگیر تعداد کودکان شیرخوارگاه‌های سراسر کشور برای نخستین