مقایسه سرعت اینترنت ایران با کشورهای همسایه / ایران تنها بالاتر از افغانستان و عراق