پیشنهاد مقام پیشین افغان برای بهبود وضعیت افغانستان