کونسیسائو: طارمی همیشه متمرکز بوده و حالا در وضعیت خوبی است