هاورتس: تقابل با با بایرن مونیخ بسیار دشوار خواهد بود