راه‌اندازی مجموعه‌های صنعتی تعطیل‌شده در دولت سیزدهم موجب اشتغالزایی هزاران نفر شد