نتیجه عجیب سیاست دولت سیزدهم بر مسکن محرومان/ فشار بر فقیران بیشتر شد/ جدول