ببینید | تصاویری از فرزند شهید آقابابایی در آغوش رهبر انقلاب