ببینید | اولین تصاویر از وداع مردم تهران با شهیدان سردار زاهدی و صالحی روزبهانی