مشت محکم اردبیلی‌ها بر دهان اسرائیل در راهپیمایی روز قدس