مردم زادگاه بنیانگذار انقلاب آماده حماسه‌آفرینی در روز قدس