آمادگی مردم اصفهان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس