ببینید | ماجرای ساخت بیمارستان برای زایمان زنان داعشی سوریه به دستور حاج قاسم