ببینید | پاسخ افشین قطبی به سوال جنجالی، او به تیم ملی برمی‌گردد؟