ببینید | لحظه هدف قرار دادن محل تجمع تروریست‌ها در چابهار با RPG توسط نیروهای امنیتی