قایدی مثل الماس درخشید/ باشو یک تنه تیمش را به نیمه نهایی برد