پرداخت مبلغ ۷۱۶ هزار تومانی به این گروه از کارگران به همراه حقوق فروردین