حسینی: ما دنبال برد بودیم اما هوادار آمده بود که نبازد