اعتراض تماشاگران تراکتور به پاکو خمس؛ ماجرا چه بود؟