وجه بلوکه شده ۵۰نفر از شرکت کنندگان در حراج سکه بازنگشت