پهلوان ناتوان؛ زور وزارت برای استقلال و پرسپولیس کافی نیست!