نشست معاون حقوقی وزارت امور خارجه با سفرای خارجی مقیم تهران