شهید حاج رحیمی در قطعه 24 بهشت زهرا به خاک سپرده می شود