احکام رئیس دانشگاه تهران برای ارکان کنگره بین‌المللی علم و قرآن