سقف حقوق کارگران زیر سوال رفت/ مشمول این گروه نمی‌شود