تصاویر دیدار شهیدان زاهدی و حاج رحیمی با رهبر انقلاب