قول جبلی در دیدار با هنرمندان برای تقویت مرجعیت صداوسیما