نشریه فوربز منتشر کرد: فهرست میلیاردهای جهان در 2024