اولویت دولت امنیت شغلی، مسکن و معیشت جامعه کارگری باشد