افزایش قیمت شدید خوراکی در بازار + قصه اصحاب کهف در ایران