انحراف مرگبار یک خودرو در کوهپایه اصفهان / چند نفر کشته شدند؟