پاسخ نماینده ایران به گزافه گویی‌های نماینده آمریکا و انگلیس