محکومیت حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در نشست شورای امنیت