21 درصد از نظامیان اسرائیلی تحت درمان روانی قرار گرفته‌اند