رئیسی: عاملین و حامیان جنایت اخیر اسرائیل مجازات خواهند شد