یدیعوت آحارانوت: ترور در دمشق باعث سقوط ارزش شیکل و بورس شد